Organizace

Do mateřské školy jsou přijímány děti od 2 – 6 (7) let. Přednost mají děti v posledním roce před nástupem do základní školy. Je-li více zájemců, než je možno uspokojit, rozhoduje se podle následujících kritérií o přijetí k předškolnímu vzdělávání:

  1. Do mateřské školy se přijímají děti zaměstnaných rodičů zpravidla od tří let věku, které mají osvojeny základní hygienické návyky a trvalé bydliště v Zavlekově a spádových obcích (popřípadě děti rodičů bydlících v obci na základě nájemního vztahu).
  2. K předškolnímu vzdělávání budou přednostně přijímány děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky. (Školský zákon č. 561/2004 ,§ 34 ,odst. 4). Pokud nelze dítě v posledním roce před zahájením povinné školní docházky přijmout z kapacitních důvodů, zajistí obec, v níž má dítě místo trvalého pobytu, zařazení dítěte do jiné mateřské školy (Zákon č.561/2004 Sb.).
  3. Dále budou do MŠ přijímány :
  • děti, které dovršily věk 4 let (jejich maminky ukončily MD)
  • děti 2 – 4leté
    (pokud bude třeba provést výběr dětí z této skupiny, doloží maminky potvrzení od zaměstnavatele o možném nástupu do zaměstnání v aktuálním školním roce) Jestliže nebude z kapacitních důvodů možné přijmout všechny tyto děti i po doložení potvrzení o zaměstnání, výběr bude proveden podle věku, od nejstarších po nejmladší děti.
  1. V případě, že ani dosud nebudou třídy naplněny do stavu 28 dětí (což je maximální možný počet přijatých dětí na třídu, budou přijímány děti maminek, které jsou na mateřské dovolené s dalším dítětem a to podle věku – od nejstarších po nejmladší.
  2. Pro děti, které dosáhnou do 31. srpna 2019 pěti let, je předškolní vzdělávání od 1. září 2019 povinné. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením. Uskutečňuje se formou pravidelné denní docházky v pracovních dnech na čtyři souvislé hodiny denně. Povinnost předškolního vzdělávání není dána ve dnech školních prázdnin. Jarní prázdniny se určují podle sídla mateřské školy. Zákonný zástupce dítěte může pro své dítě zvolit individuální vzdělávání. V tomto případě je povinen toto oznámit řediteli a vedoucí učitelce mateřské školy nejpozději 3 měsíce před začátkem školního roku a po té zajistit účast dítěte u ověření úrovně osvojování očekávaných výstupů v jednotlivých oblastech v mateřské škole. Ověřování se bude konat v měsících prosinci a dubnu a zákonný zástupce bude s dostatečným předstihem vyrozuměn o přesných datumech písemnou nebo elektronickou formou. Pokud zákonný zástupce nezajistí účast dítěte u ověření, a to ani v náhradním termínu, je ředitel školy oprávněn ukončit individuální vzdělávání a dítě zahájí pravidelnou denní docházku do mateřské školy. Vedoucí učitelka mateřské školy je oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte, zákonný zástupce je povinen doložit důvody nepřítomnosti dítěte nejpozději do 3 dnů ode dne výzvy.

Zápis do naší MŠ je prováděn v květnu, ale děti mohou být zapsány v průběhu roku. Většina rodičů využívá této možnosti a nechává své dítě zapsat podle svých potřeb v průběhu školního roku. My jim  rády  vyjdeme  vstříc.  Přijímány  jsou  děti,  které  v  daném  školním  roce  dovrší  věku  3  let. Přednostně jsou však přijímány děti předškolní a děti zaměstnaných matek